Bac Ninh City, VN

DBC

Hai Duong, HD, VN

CTB

Haiphong, VN

HPC

Ha Giang, VN

HJS

Ha Noi, HN, VN

PLC

Ho Chi Minh City, SG, VN

SAF

Ho Chi Minh City, VN

SFN

Hanoi, VN

SDA

Ha Noi, HN, VN

STP

Ha Noi, VN

SJE

Hanoi, VN

SD9

Ho Chi Minh City, SG, VN

VGP

Bien Hoa, VN

TKU

Ho Chi Minh City, SG, VN

VBH