Taipei, TW

3130

New Taipei City, TW

2374

Taipei, TW

4133

HsinChu, TW

2444

New Taipei City, TW

6282

Hsinchu, TW

2345

Taipei, TW

8374

Taipei, TW

2353

Taipei, TW

1715

Taichung, TW

4142

New Taipei, TW

6166

Taipei, TP, TW

2395

Chiayi, TW

1217

Taipei, TW

3002

Hsinchu, TW

6225

Fenghua, ZH, CN

1590

Taipei, TW

3661

Taipei, TW

3041

Taipei, TW

1514

Taipei, TW

3209

Hsinchu, TW

3380

Hsinchu, TW

3059

Taipei, TW

2704

Taipei, TP, TW

2493

New Taipei, TP, TW

2489